Pojďme společně měnit Starý Lískovec

Aktuality               

Facebook

23.6.2023

BEDLIVÉ OKO STAROLÍSKOVECKÉHO CENZORA

V červnovém vydání Starolískoveckého zpravodaje jsme publikovali článek vysvětlující rozložení sil v Zastupitelstvu, Radě a obecně fungování úřadu (viz foto). Bohužel ani tento nevinný článek se neobešel bez zásahu cenzury.

Věta: „ Z řad zastupitelů byli zvolení radní, kterých je 7, z toho 4 z ODS a 3 z KDUČSL (proto je u všech projednávaných bodů v radě VŽDY výsledek hlasování 7-0, tedy 7 pro a nikdo proti pravděpodobně bez větší diskuze)“   byla bedlivým zásahem cenzora změněna na „ Z řad zastupitelů byli zvolení radní, kterých je 7, z toho 4 z ODS a 3 z KDUČSL (proto je u všech projednávaných bodů v radě NEJČASTĚJI výsledek hlasování 7-0, tedy 7 pro a nikdo proti pravděpodobně bez větší diskuze)“ .

Ano je to pravda. Ze 460 projednávaných bodů v Radě MČ skončilo 449 výsledkem 7-0-0 (tj.7 pro, 0 zdržel se, 0 proti a 11 skončilo jiným výsledkem). Takže to opravdu není vždy, ale pouze ve 97,6% projednávaných bodů.

Gratulujeme vedení MČ, že má ve svém středu tak pozorné spolupracovníky.


9.6.2023

INFORMACE ZE III.ZASTUPITELSTVA - STOJÍ ZA POZORNOST

Středeční Zastupitelstvo tentokrát bylo velmi zajímavé a svoji délkou (více než 2 hodiny) patří k nejdelším v historii MČ.  Můžete se podívat na záznam.https://www.youtube.com/watch?v=RJR3k4XZWYY

Na začátku (čas na záznamu 17:57) návrh opozičních kolegů na znovuzařazení bodu veřejný FB – nepřijat.

Poté (25:10) jsme požádali o zařazení nového bodu do programu, konkrétně bod, který by řešil formu zápisu ze zasedání Zastupitelstva – nepřijat. Asi naše vládnoucí koalice nechce, aby v zápise byly naše připomínky nebo dotazy vystupujících občanů.

Bod č. 1 (29:28) se týkal uplatňování inflačních doložek v obecních bytech u nájemních smluv od roku 2017. Protože máme možnost se s nájemními smlouvami seznámit (díky členství v Bytové komisi), víme, že nejsou všechny nájemní smlouvy stejně koncipovány. Proto jsme navrhli změnu usnesení (40:17), aby se v roce 2023 neuplatňovala inflační doložka u všech smluv – návrh nepřijat.

Při diskuzi u tohoto bodu jsme se dozvěděli, že naše obec hospodaří dobře.

Snažíme se přinášet nové podněty a vylepšovat některé stávající věci, ale bohužel jsme na špatné straně. Chvilku nám to trvalo, ale už jsme pochopili, že tady diskuze asi nebude možná.

V bodě č. 7 (52:01) jsme schválili neinvestiční finanční dotaci pro organizaci Orel ve výši 90.000 Kč na zájmovou činnost. Podpora zájmových organizací je zcela v pořádku. Stejnou dotaci pro danou organizaci jsme ale schvalovali již na minulém Zastupitelstvu a přitom žádosti na obě dotace byly podány ve stejný den v loňském roce.  Proto nás zajímalo, jak ve Starém Lískovci probíhá proces podávání žádosti o dotaci, přidělování dotací, zda se k poskytnutí dotací vyjadřují odborné komise nebo zda je celý proces v rukou RMČ (do 50.000 Kč)?  Uvítali bychom stanovení jasných pravidel podobně, jako to dělá MMB Brno.

V diskuzi ke schvalování správy Finančního výboru (59:34)  jsme se od pana starosty dozvěděli:“ že je obec v sekeře“  13 mil. (1:03:08)

Na začátku zastupitelstva, jsem se tedy dozvěděli, že obec hospodaří dobře,  po hodině jednání jsme již byli v dost vysoké ztrátě J?

 

V bodě č. 10 (1:04:02) jsme schválili Závěrečný účet obce za rok 2022.

A zde trochu čísel J:

nejvýznamnější akce roku 2022:

-          zasklení a očištění fasády - obecní byty ul. Labská -  32,4 mil.- z vlastních prostředků obce

-          rekonstrukce objektu JSDH Točná – 8 mil. - transfer z města

-          rekonstrukce vnitrobloku (Dunajská 1-5), 7 mil. - transfer z města (pro nedokončení díla v roce 2022 převedeno do rozpočtu roku 2023)

-          rekonstrukce vnitrobloku (Dunajská 7-15), 7 mil. – z vlastních prostředků obce

A něco málo k bytovému hospodářství (VHČ) – MČ spravuje 975 bytů a 53 nebytových prostor.

Na nájemném bylo dle výsledku hospodaření  vybráno přes 39 mil. Kč.  Překvapivě vysoká je položka penále za pozdní úhradu nájemného ve výši 7 mil. Kč. Na náš dotaz z čeho plyne toto penále nám bylo sděleno, že převážně z nájemného z bytů.

 

Nově zařazený bod do programu o práci Kontrolního výboru (1:17:33). KV bylo vytknuto, že nepracuje jak má. Pracuje výborně, s výjimkou posledních dvou zasedání, kde někteří koaliční zástupci ve výboru obstruktivně řešili pouze podobu zápisu a to, v jaké formě má být zápis zveřejňován na webu MČ, takže jsme se v KV nedostali k projednání ani jednoho bodu programu. Tuto připomínku k bodu jsme vznesli i přímo na zastupitelstvu.

 

Dále proběhla diskuze nad plánovaným veřejným grill pointem (1:34:28), proti kterému byla podána petice. Jednou z organizátorek petice byla naše zastupitelka (přítomná na jednání), kterou pan starosta obvinil z toho, že „strašila“ při sbírání podpisů lidi obavou z hluku a nepořádku. Takže, kdo se při podpisu cítil pod tlakem, ať se přihlásí J. Nakonec pan starosta celý smysl petice, kterou podepsalo 146 lidí, kterých se to bezprostředně týká, naprosto překroutil, protože naopak právě jeho řešení teď zajistí klid. Starosta se vždy prezentuje tím, že dá na názor lidí, takže nyní ukázal, jak to doopravdy je.
 


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

7.6.2023

DISKUZE SE STAROSTOU NA TÉMA OFICIÁLNÍ FACEBOOK OBCE

Před několika dny (1.6.2023) jsme zde psali, že se po 13 letech fungování neveřejného FB profilu (Starý Lískovec – náš Lískovec), který řídí pan starosta , podařilo díky tlaku opozice (a podání návrhu do Zastupitelstva od Pirátů)  konečně dosáhnout  spuštění oficiálního veřejného FB profilu Úřadu městské části. Tím jsme se alespoň částečně přiblížili ke splnění jednoho z bodů našeho volebního programu – větší informovanosti veřejnosti.

Jak jsme psali, zdá se, že pan starosta má o fungování oficiálního FB profilu MČ trochu jiné představy než my. Měla by to podle něj být pouze stránka informační, nikoliv komunikační.  Souhlasíme, že by tam neměly probíhat vulgární a urážlivé diskuze, jako se to často děje na tom „neoficiálním FB“. Ovšem občané by měli mít možnost vznášet dotazy na pracovníky ÚMČ a dostat na ně odpovědi.

Nejasné je ovšem další fungování onoho neveřejného profilu. U něj jsou totiž uvedeny v hlavičce oficiální údaje MČ a jména starosty a místostarosty. Profil se tedy tváří jako oficiální a přitom je neveřejný. Podle našeho názoru by měl být zrušen a nahrazen právě tímto novým oficiálním profilem, který je veřejný.  Nebo by se jeho status měl změnit, mělo by tam být jasně uvedeno, že se nejedná o oficiální profil MČ, neměly by tam figurovat údaje o obci a pan Krásný by tam neměl vystupovat jako starosta a neměl by tam prezentovat jakékoliv informace z radnice.

Na toto téma se na „neoficiálním“ FB profilu rozvinula polemika, do které se zapojila i naše zastupitelka. Pro ty, kteří na něj nemají přístup - na screenech vidíte naše příspěvky (modře)  a reakce pana starosty (červeně). Posuďte sami, zda odpovědi pana starosty jsou adekvátní položeným otázkám. … A pan starosta píše, že :  „mám skupinu…“. Tak jak to tedy je?Facebook

1.6.2023

PO 13 LETECH MÁME OFICIÁLNÍ FACEBOOK MĚSTSKÉ ČÁSTI (DÍKY OPOZICI).

Jsme rádi, že se nám opozičním zastupitelům podařilo po 6 měsících práce v Zastupitelstvu dosáhnout toho, že byl konečně spuštěn oficiální FB profil naší MČ. A to po 13 letech fungování neoficiálního soukromého FB profilu, který spravuje pan starosta.  Ten to sice prezentuje tak, že se na tom pracovalo již dlouho, ale je jasné, že bez našeho tlaku by oficiální profil MČ nevznikl.

Pokud se na tom pracovalo již delší dobu, tak o tom zřejmě nevěděl pan místostarosta, který ještě v březnovém vydání Zpravodaje psal, že každý, kdo má zájem, se k potřebným informacím dostane (viz přiložené foto).

Takže oficiální FB sice máme, ale je otázka, jak bude fungovat. Pan starosta si to představuje pouze jako informační stránku, tj. zřejmě bez možnosti diskuze, protože prý není prostor pro to, aby tu skupinu někdo moderoval a aby odpovídal na dotazy.

Na jeho neoficiální SOUKROMÝ profil ovšem vkládají příspěvky a odpovědi pracovníci obecního úřadu a to často V PRACOVNÍ DOBĚ (určitě pouze o přestávce J). Takže nyní to mohou činit oficiálně na oficiální profil. Stejně tak může odpovídat pan starosta, tak jak to činí na svém neoficiálním profilu. Takže v tomto ohledu nevidíme žádný problém.

Facebook je platforma komunikační, takže pokud bude zveřejněná nějaká informace, někdo se asi může zeptat na nějaký doplňující dotaz. Pokud by to mělo být pouze o zveřejňování informací, tak k tomu stačí mít dobrý web, pokud by fungoval tak, aby se v něm lidé vyznali (což prosazujeme také od našeho zvolení),

Nás záměr byl, aby se informace dostaly ke všem a ne pouze k těm, které starosta přijme do soukromé skupiny (jsou lidé, kteří čekají na přijetí už půl roku) a aby neoficiální profil byl nahrazen právě tím oficiálním. Což, zdá se, pan starosta nechce, Je tedy otázka, jaké bude další pokračování soukromé neoficiální stránky Starého Lískovce, kde se dosud prezentovaly názory radnice a pan Krásný tam vystupoval jako starosta, resp. tlumočil věci z radnice.

Náš názor je, že oficiální FB profil městské části je od toho, aby se lidé mohli zeptat a diskutovat a aby ta diskuze měla nějakou úroveň a slušnost, na rozdíl od některých diskuzí právě na tom neoficiálním profilu. Ovšem to vyžaduje moderátora, který bude diskuzi usměrňovat a korigovat a nikoliv stále plakat a dělat ze sebe chudáka, kterého všichni neprávem obviňují.


Facebook

30.5.2023

KONEC FIRMY NA ÚDRŽBU ZELENĚ VE STARÉM LÍSKOVCI, ČAS NA OBECNÍ ČETU

Od roku 2014 prováděla údržbu veřejné zeleně v naší MČ firma FALKY, spol. s r.o. Vzhledem k tomu, že firma smlouvu koncem dubna vypověděla, končí její činnost v naší MČ ke dni 30.6.2023.

Rada MČ nyní zadává veřejnou zakázku na výběr nové firmy. Každopádně chceme připomenout, že jedním z bodů našeho volebního programu před podzimními komunálními volbami bylo zřízení obecní čety, která by prováděla mj. i údržbu veřejné zeleně, údržbu dětských hřišť, zimní údržbu komunikací, drobné opravy majetku, drobné řemeslnické práce, apod.. Mnoho městských části v Brně již tuto formu úklidů svých veřejných prostor využívá a jsou velmi spokojeni. Chápeme, že zřízení této čety by přineslo počáteční zvýšené náklady pro obec, ale v budoucnu by představovalo úsporu nákladů na údržbu.

Dalšími efekty by byla lepší kontrola nad prováděnou prací a také flexibilita při provádění těchto prací. Stále se zde množí stížnosti na přeplněné odpadkové koše, nepořádek u kontejnerových stání atd.  Externí firma zde není a ani nemůže být každý den, pracovníci obecní čety by takové věci mohli řešit ihned.    


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

25.5.2023

PROBLÉMY S ČLÁNKY VE STAROLÍSKOVECKÉM ZPRAVODAJI

V březnovém vydání Starolískoveckého zpravodaje jsme uveřejnili článek, který se týkal (ne)informovanosti  a neexistující diskuze s veřejností o připravovaných zásadních projektech a stavbách v naší MČ.

Ještě v tomtéž vydání (!) na náš příspěvek reagoval pan místostarosta ve svém úvodníku. Ponechme zatím bez komentáře, jak je možné, že může reagovat v úvodním článku na něco, co ještě nevyšlo. 

Mimo jiné se také dlouze rozepisoval o tom, jak se vždy vedení naší MČ snaží, ale nikdo je neposlouchá a nebere vážně. Následně také vyjádřil názor, že opoziční zastupitelé se začali o dění v naší MČ zajímat až poté, co byli zvoleni a že je nikdy dříve neviděl na zasedání Zastupitelstva (viz foto příspěvku místostarosty).

Na článek pana místostarosty jsme reagovali v dubnovém vydání, kde jsme citovali některé jeho výroky (viz foto dubnového příspěvku).  Zveřejnění našeho příspěvku ovšem předcházelo několik dnů nevídaných diskuzí členů redakční rady, zda náš článek může být otištěn!  Je to naprosto neuvěřitelné, že z článku, který pouze cituje slova místostarosty, kterými sám hodnotí svoji práci, má vládnoucí koalice takový strach.

Na článek opět reagoval v tom stejném čísle pan místostarosta s tím, chápe potřebu opozice kritizovat veškerou práci vedení radnice, a že stránky Zpravodaje nejsou určené k osobnímu napadání a vyřizování si účtů. 

My chápeme, že se pan místostarosta potřebuje nějak bránit, ale protože jsme s ním nikdy dříve žádné spory neměli a jsme zastupitelé první funkční období, tak náš článek určitě není o žádném vyřizování si účtů.

Problémy se zveřejňováním článků se dějí všem opozičním zastupitelům. Nejenže máme k dispozici limit pouze 1000 znaků na zastupitele, ve kterém není možné se nějak smysluplně vyjádřit, ale k článkům se ještě (zřejmě na pokyn vedení) vyjadřují i zaměstnanci radnice a to často na mnohem delším prostoru než 1000 znaků.

Cenzura toho, zda bude něco otištěno či nikoliv, probíhá s odvoláním na tiskový zákon, etický kodex a zásady vydávání Zpravodaje. Ovšem názory zastupitelů jsou uveřejňovány na stránce k tomu určené nazvané Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů.  Je jasné, že zde asi nebude chvála na vládnoucí koalici. To znamená, že stačí na tuto stránku napsat poznámku, že příspěvky uveřejněné na této stránce vyjadřují názory zastupitelů. A pokud tedy v nějakém článku najde některý z představitelů radnice něco, s čím nesouhlasí nebo něco co by mohlo být předmětem žaloby, ať se tedy brání.

Ale to, zda budou či nebudou otištěny názory zastupitelů (samozřejmě s výjimkou vulgárních textů), nemůže rozhodovat redakční rada, ve které má navíc převahu vládnoucí koalice. Redakční rada má redigovat obsah Zpravodaje a ne cenzurovat svobodný názor zastupitelů zvolených ve volbách. Jinak může být prostor pro vyjádření zastupitelů ve Zpravodaji zrušen a mohou být ponechány pouze „okénka“ našich předních představitelů se samochválou dosažené práce. Mnohdy to vypadá, že se v redakční radě vracíme před rok 1989 a budeme uveřejňovat pouze „správné“ názory.  Ale ono je velmi těžké přijímat jiný názor, když na to nejste léta zvyklí.


Facebook

10.5.2023

PETICE PODÁNA NA ÚMČ!

Dnes jsem na ÚMČ podala petici občanů proti plánovanému grill pointu za domy Dunajská 17-25.  Na můj e-mail panu starostovi ze 30.3.2023 jsem stále odpověď neobdržela. Doufejme tedy, že názor občanů donutí úřad k nějaké činnosti.

O dalším průběhu Vás budeme informovat.

Simona Ondroušková - zastupitelka4.5.2023

KOMUNIKACE SE STAROSTOU – VEŘEJNÝ GRIL ZA DOMY DUNAJSKÁ 17-25

Jak jsme zjistili, součástí chystané rekonstrukce hřiště za blokem domů Dunajská 17-25 má být mj. i veřejný gril. Při pohledu na lokalitu je i laikovi jasné, že umisťovat veřejný gril několik metrů od bloku bytových domů je nesmysl (viz foto a nákres). Obyvatelé dotčených domů, se kterými jsem měla možnost hovořit, vyjádřili zděšení nad tímto nápadem a vůbec netušili, že za jejich domy má něco podobného být umístěno.

Umístění tohoto prvku na tomto místě nedoporučila ani Komise pro územní rozvoj a dopravu, která doporučila umístit veřejný gril mimo obytnou oblast. Rada MČ nicméně toto doporučení nevzala v úvahu a ponechala projekt beze změny.

Proto jsem dne 30.3.2023 napsala e-mail panu starostovi (který má jako radní možnost tento bod projednat znovu v Radě MČ), kde jsem popsala situaci s tím, že se jedná o prostranství ve vnitrobloku v těsné blízkosti cca 160 bytů a že je naprosto nevhodné v takovém místě instalovat veřejný gril. A také, že by měl podobné projekty konzultovat s občany, kteří zde bydlí. Požádala jsem jej o provedení takových kroků, které povedou k tomu, že na hřišti budou pouze prvky dětského hřiště.

Do dnešního dne (4.5.2023) tj. po více než 30 dnech jsem neobdržela od starosty žádnou odpověď. Vypadá to tedy, že jej názor občanů nezajímá. Domnívala jsem se, že součástí jednání nejvyššího představitele obce by měla být elementární slušnost.

Vzhledem k výše uvedenému jsem se rozhodla zorganizovat petici proti umístění veřejného grilu, která se setkala s velkou odezvou. Neznamená to, že Starý Lískovec nemůže mít veřejný gril, ale na místě vhodnějším než je vnitroblok bytových domů.

Petice bude v nejbližších dnech předána na ÚMČ.

Simona Ondroušková - zastupitelka15.3.2023

ROZKOPANÉ ULICE VLTAVSKÁ A U HŘIŠTĚ

Na neoficiálním FB profilu MČ se vyskytly dotazy týkající se rozkopané Vltavské ulice, resp. toho, co se tam bude dít. Tak tedy jedná se o výměnu povrchu vozovky a výměnu obrubníků. Předpokládaný termín dokončení 30.4.2023.


 


Podobně tomu bude i na ulici U hřiště (od křižovatky s Jemelkovou po křižovatku s ulicí Kosmonautů), kde je plánován začátek od 20.3.2023 a termín dokončení  20.4.2023.


3.3.2023

PROČ NELZE PŘEJÍT KE CAMPUSU OD ZASTÁVKY ZÁPADNÍ BRÁNA

Pokud chodíte pěšky ze Starého Lískovce do Campusu, tak vám možná není jasné, proč není možné přejít Jihlavskou ulici u nově vybudované zastávky Západní brána a zkrátit si tak výrazně cestu a využít jeden z mála potenciálních benefitů, které nám přinesla stavba tunelu.  

Je to proto, že stávající příjezdová komunikace z dálnice na Jihlavskou bude v blízké době zrušena, protože zasahuje do pozemků, na kterých vyrostou nové byty. Nově bude přestavěná stávající křižovatka Jihlavská – Bítešská – Akademická, kde bude přistavěn další odbočovací pruh vpravo na Jihlavskou směrem do centra.  V rámci této stavby se počítá rovněž s přechodem pro chodce směrem ke Campusu (vše viz obrázek).


16.2.2023

TRAMVAJ Č.7 (OTEVŘENÝ DOPIS)

Dění ve Starém Lískovci v minulých dnech  rozvířila petice, resp. otevřený dopis pana starosty týkající se  nedostatečného tramvajového spojení  z konečné zastávky k hlavnímu nádraží.  Pan starosta se obrací na paní primátorku, která je ze stejné politické strany jako on (!) a říká, že nedodržela sliby, které mu kdysi dala – tedy, že po dokončení  stavby  tunelu k FN Bohunice bude dopravní obslužnost pro obyvatele Starého Lískovce  zachována ve stejném rozsahu jako dříve. Paní primátorka říká něco jiného –  že v prosinci měla jednání s vedením MČ Starý Lískovec a DPMB, kde se dohodli, že na přelomu ledna a února provoz MHD vyhodnotí (viz článek MF Dnes 28.1.2023). Proto není příliš pochopitelné, proč pan starosta přichází s otevřeným dopisem dříve, než došlo k vyhodnocení dané situace, jak bylo domluveno. Je otázka, proč k tomuto problému vůbec došlo a zda se mu nedalo předejít. Vedení MČ, resp. stavební úřad, mělo před zahájením stavby k dispozici projektovou dokumentaci, kde mohlo vidět, kde a jak budou umístěny zastávky po dokončení stavby. Měli možnost vznést připomínky již v průběhu stavebního řízení a něco s tím dělat.  Zvláště pokud je ve vedení města primátorka ze stejné politické strany, mohlo být jednání úspěšné již v přípravné fázi.  Pokud pan starosta nyní argumentuje nějakými sliby, které v minulosti údajně dostal od vedení města, měl si je nechat potvrdit písemně a ne se nyní zaštiťovat peticí občanů. Právě občané totiž byli ti první , kteří situaci začali kritizovat a upozorňovali na ni vedení MČ.15.2.2023

KNIHOVNA

Jsme velmi rádi, že pan starosta vyslyšel náš návrh na opravu místní knihovny, který jsme přednesli v rámci projednávání  rozpočtu MČ na zasedání zastupitelstva v prosinci 2022. Jak dojemně píše v úvodníku únorového Starolískoveckého zpravodaje, postará se o rekonstrukci knihovny, která dlouhá léta ležela mimo zájem vedení MČ. INFORMACE Z BYTOVÉ KOMISE

Dne 9.1.2023 se uskutečnilo první zasedání Bytové komise, které bylo zároveň pro většinu jejích členů novou zkušeností.

Seznámili jsme se s pravidly pronájmu obecních bytů, s kritérii výběru žadatelů, s výší nájmu v obecních bytech a s metodikou jejich oprav. Do budoucna budeme prosazovat úpravu a přepracování některých těchto dokumentů.

Hlavním bodem byla doporučení pro Radu MČ týkající schválení prodloužení nájemních smluv se stávajícími nájemníky obecních bytů, zrušení nájemních smluv u neplatičů nájemného a především přidělení obecních bytů novým žadatelům. Naší prioritou bylo doporučení přidělení obecních bytů těm nejpotřebnějším, zejména lidem v tíživých životních situacích. Jedná se hlavně o samoživitelky/le s dětmi, kteří žijí v nevyhovujících podmínkách, v některých případech bydlí na ubytovnách v nevyhovujících podnájmech, které nejsou vhodným bydlením především pro děti. Další skupinou jsou senioři, kteří často musí sdílet bydlení se svými dětmi, vnoučaty a nemají dostatek soukromí.

O jednotlivých případech jsme věcně diskutovali, nicméně shodli jsme se na kritériích, podle kterých jsme RMČ doporučili přidělení jednotlivých bytů novým nájemníkům v případě, že podle bodového hodnocení je na stejné úrovni více žadatelů.

Dále jsme řešili případy dlužného nájemného při vrácení obecního bytu. Protože se jednalo o poměrně vysokou částku, vznesli jsme dotaz, za jaký časový úsek tento dluh vznikl a jak byl nájemník upomínán a vyzýván k uhrazení dluhu. Za jakou dobu dluh vznikl, jsme se dozvěděli (roční dluh na nájemném), jak byl dluh vymáhán ovšem nikoliv.

Tento problém byl předán k řešení kontrolnímu výboru. Kontrolní výbor zahájil kontrolu, kterou pověřil členky výboru Ing. Simonu Ondrouškovou (STAN) a RNDr. Vendulu Svobodovou (Piráti).  O výsledku kontroly Vás budeme informovat.


4.1.2023

INFORMACE O 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ STARÝ LÍSKOVEC - PROSINEC 2022

Jak jsme Vás informovali, naši zástupci jsou nominováni  do všech výborů a komisí, které byly v  MČ zřízeny. Téměř všechny již aktivně zahájily svoji činnost, ale např. bytová komise bude bohužel zasedat poprvé až v letošním roce. První setkání byla spíše seznamovací a informativní. Při dalších zasedáních se budou projednávat konkrétní témata, o kterých Vás budeme informovat. Zajímá nás i Váš názor, neváhejte nás kontaktovat (stan-staryliskovec@email.cz nebo FB), ať můžeme společně něco měnit.

Hlavním bodem prosincového jednání Zastupitelstva byl návrh rozpočtu obce na rok 2023. K rozpočtu jsme měli několik dotazů a připomínek, jak jste možná viděli při sledování online přenosu.

Především šlo o dotaz k částce 5 mil. Kč určené na opravu bývalého sídla ÚMČ na ulici Klobásova 9, které je více než 10 let prázdné a nevyužité.  Uvedená částka má sloužit pouze k rekonstrukci přízemních prostor. Pokud se týká 1. patra budovy, není zatím jasné jeho využití, výše nákladů na rekonstrukci a zdroj financování. Pokud by náklady na rekonstrukci byly vysoké, nevyloučil pan starosta prodej  budovy soukromému subjektu. S prodejem samozřejmě nesouhlasíme a celou věc budeme pečlivě sledovat a informovat Vás.

Dále jsme navrhovali vyčlenění finančních prostředků na rekonstrukci místní knihovny, která je ve špatném technickém stavu. Byli jsme informování, že situace se bude řešit.

V rozpočtu je poměrně vysoká finanční rezerva, u které není jasně určeno, na co bude použita a rozhodovat o tom bude Rada MČ, což samozřejmě není ideální. Věříme, že finanční rezerva bude účelně využita.

Z dalších záměrů uvádíme mj. ty, které budou hrazené z transferů od Statutárního města Brna – např. hřiště za blokem Dunajská 17-25 a rekonstrukce dalších kontejnerových stání.


15.10.2022

Děkujeme všem našim voličům za jejich hlasy a za projevenou důvěru v záříjových komunálních volbách. Díky Vám jsme získali dva mandáty v zastupitelstvu ve Starém Lískovci. Velice si toho vážíme a budeme se i jako opoziční zastupitelé snažit prosazovat náš volební program. Budeme pracovat v kontrolním výboru a v několika komisích, o jejichž činnosti Vás budeme pravidelně informovat. Můžete se na nás obracet se svými náměty, názory a připomínkami . Kontaktujte nás buď emailem na stan-staryliskovec@email.cz nebo prostřednictvím facebooku.

Volební stánek

Seznamte se s námi, vyslechnětě si, co máme v plánu, podělte se s námi o svá stanoviska. Potkáte nás U Pošty mezi 15-18 hodinou ve dnech:

Ve středu 21.9 budeme ve stejný čas na Kurské.

Těsíme se na vás.

Patička s heslem Máme klíč k lepšímu Starému Lískovci

2022 © Starostové a nezávislí    I    Tento web nesbírá žádná cookies